Hemp Kilim, Vintage Natural Hemp Kilim Rug, 4×7 Hemp Kilim, Traditional Organic Kilim, Area Hemp Kilim, Handwoven kilim Rug, Decorative Kilim, Hemp Rug, Antique Turkish Kilim Rug, Muted Kilim, Pastel Kilim
Size is ;

7 ft x 4.5 ft , 212 x 138 cm

*Material is Hemp.
*Shipping to all over the world